Contact  

 

 Us

 

PRINCIPAL CHAIRMAN
Shri Prakash chandra Ratha
Kendriya Vidyalaya Paradip Port
Dist. Jagatsinghpur
Pin. 754 142 (Orissa)
Tel: (06722) - 222243(O) / 222791 (R)
FAX: (06722)-223855
E-Mail: kvparadip[at]yahoo[dot]co[dot]in
Shri K. Raghuramaiah
Chairman, Paradip Port Trust
Dist. Jagatsinghpur
Pin. 754 142 (Orissa)
Tel: (06722) - 222046 / 222127
FAX: (06722)-222256
E-Mail: chmppt[at]paradipport[dot]gov[dot]in
   
KVS (RO), BHUBANESWAR KVS (Hqrs.), NEW DELHI
Kendriya Vidyalaya Sangathan
Pragati Vihar
Mancheswar
Bhubaneswar - 751 017
Tel: (0674)-2743366/2740977/2740277
FAX: (0674)-2743355
E-Mail: ackvsbbsr[at]rediffmail[dot]com
Web: www.kvsrobbs.org
Kendriya Vidyalaya Sangathan 
18, Institutional Area
Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi - 110 016
Tel: (011)-26533749
FAX: (011)-26964366
E-Mail: kvssao[at]nic[dot]in
Web:  www.kvsangathan.nic.in

Map How to Reach KV Paradip Port:-